Adatkezelési Szabályzat

Tisztelt Felhasználó!
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – 2016. április 27.-
(a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket
hoz annak érdekében, hogy az érintett számára elősegítse a jogainak a gyakorlását.

Adatkezelőként mindent megteszek annak érdekében, hogy következetesen, és
hatékonyan gondoskodjak adatai biztonságáról.
Felhasználóimnak, ügyfeleimnek felvilágosítást adok a róla tárolt adatokról, ha ezt
írásban kéri, az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.
A személyes adatok módosítását, helyesbítését, törlését és egyéb adataival
kapcsolatos megkereséseket, szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeim
egyikén lehet írásban kérni.

ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Az adatkezelő megnevezése:  Almási Mariann Annamária EV (a továbbiakban:
Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe:  4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 18. II. /11.
Az adatkezelő e-mail címe:  contact@almawork.com
Az adatkezelő telefonszáma:  +36-20/886-47-67
Honlap:  http://www.almawork.com

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Az adatvédelmi tisztviselő megnevezése:  Nagy Magdolna
Az adatvédelmi tisztviselő levelezési címe:  4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 18.
II. /11.

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:  contact@almawork.com

A VÉGZETT ADATKEZELÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE,
JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE,
VALAMINT AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
A MEGRENDELÉSSEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja
az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint
– hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján
az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:
Díjbekérő, illetve a jogszabályoknak megfelelő számla/elektronikus számla
kiállítása, kiküldése, és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.
Az Sztv. alapján.
A kezelt adatok köre:
Név, kapcsolattartó neve,  cím, adószám/ közösségi adószám, bankszámlaszám, e-
mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától
számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla
kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5)
bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes
adatait 8 évig megőrizni.

A FACEBOOK-AL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS:
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján,

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
A Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános
profilképe.
Az érintettek köre:
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és
„lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való kattintással) a
megosztott tartalmat/ weboldalt, tagként csatlakozott
Az adatkezelés célja:
A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásoknak,
akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,
tematikus szakmai tartalom közvetítése egyéni, közösségi formában.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a
facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf),
(http://www.facebook.com/about/privacy/)
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a
http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

A HÍRLEVÉL-KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS:
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön
hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy az érintett értesüljön a legfrissebb ajánlatokról,
érdekességekről.
A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

AZ ÜGYFÉLKOMMUNIKÁCIÓVAL EGYÜTT JÁRÓ ADATKEZELÉS:
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés
jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az online eszközökön, telefonon, személyesen megadott azon adatok tárolásával,
melyek a sikeres kapcsolattartás lehetőségét, a szolgáltatásnyújtás alapjait
biztosítják, az Adatkezelő kényelmesebb, magasabb színvonalú szolgáltatást tud
biztosítani.
A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, telefonszám, skype-elérhetőség, facebook-chat
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK:
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes
tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés

jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az
adatkezelés időtartama).
Tájékoztatom Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló,
írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az
adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban
nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon,
mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS AZ
ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGÜKRŐL:
AZ ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS:
Az adatfeldolgozó/tárhelyszolgáltató megnevezése: DotRoll Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
E-mail cím: support@dotroll.com  Telefonszám: +36-1/432 32 32
Az Adatfeldolgozó, az adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére
nem jogosult.

SZÁMLÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG:
Az adatfeldolgozó megnevezése:
Név: Billingo Technologies Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Székhely:   1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3.em.
Képviselő neve: Sárospataki Albert vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
E-mail: hello@billingo.hu

Az Adatfeldolgozó az érintett nevét, kapcsolattartó nevét,  cím, adószám/ közösségi
adószám, bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám, a számlázáshoz, küldéshez
szükséges mértékben kezeli, archiválás céljából rögzíti informatikai rendszerében.

HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG:
Az adatfeldolgozó megnevezése:
Hírlevélküldést, a ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője
biztosítja
Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
(BITHUSZÁROK BT.)
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám:  13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu
Az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevél küldéshez szükséges
mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak
érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK:
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 a tájékoztatáshoz való jog,
 az adatok helyesbítéséhez való jog,
 az adatok törléséhez való jog,
 az adatok zárolásához való jog,
 a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a
személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában
tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes
adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget
tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az
Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra,
ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az
esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult
a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással
összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges
törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag
addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve
kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt
esetben;
 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása
nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az
érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával

elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor
vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében
keresse meg Nagy Magdolna adatvédelmi tisztviselőt,
a contact@almawork.com elérhetőségen, vagy a 4024 Debrecen, Vármegyeháza u.
18. II. /11. postacímen,
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati
eljárását kezdeményezheti (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám,
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatom emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely
kérelmét, bírósághoz fordulhat.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA:
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A
módosítást követő igénybevétellel, elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Hatályba lépés: 2018. május 24.
Módosítva: 2019. január 3., 2020. június 24.,
2020. október 26.
Legfrissebb módosítás: 2022. május 16.

***

SZERZŐI JOGVÉDELEM

A honlap teljes tartalma, továbbá az "Alma Work" márka, továbbá a
"LélekERnyŐ" minden megjelenése (minden felületen) szerzői jogvédelem alatt
áll. A kihelyezett tartalmak bármilyen formában való utánközlése akár részben,
akár egészben, kizárólag Almási Mariann írásbeli engedélyével lehetséges.
Írásbeli engedély hiányában, másolt tartalom, napi 50.000 HUF bérleti díj
megfizetését vonja maga után, az átvett tartalom terjedelmétől függetlenül. Írásbeli

engedély hiányában, a másoló automatikusan elfogadja a bérleti díj megfizetésének
kötelezettségét.
A közösségi felületeken megjelenő posztok változatlan formában történő
megosztása, a forrás megtartásával engedélyezett. A megosztás helye, körülményei,
felvezetése, ebben az esetben sem sértheti a vállalkozás, a márka, vagy a szerző
érdekeit.
Az online vagy telefonos egyeztetések, konzultációk vagy egyéb kontaktusok
esetén, kép/hanganyag készítése, kizárólag Almási Mariann írásbeli engedélyével
lehetséges.