Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről
Almási Mariann Annamária EV (Székhely: Magyarország, 4024 Debrecen, Vármegyeháza
u. 18.; Nyilvántartási szám: 50433986; adószám: 67575347-1-29; telefon: +36/20-886-47-67;
e-mail elérhetőség: contact@almawork.com) – a továbbiakban: Szolgáltató
másrészről
Szolgáltató www.almawork.com  honlapján elérhető szolgáltatások igénybe vevője, mint
felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó
a továbbiakban együttesen: szerződő felek között, az alábbiak szerint:
A szerződés tárgya:
1. Szolgáltató tulajdonát képezi a www.almawork.com weblap (a továbbiakban: Honlap),
amelyen keresztül konzultációs, oktatási-, és tanácsadási feladatokat (a továbbiakban:
szolgáltatások) lát el.
2. Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy, – egyes szolgáltatások esetén
– jogi személy/ hivatalos képviseletére jogosult személy.
3. Az oldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi teljesítőképessége
birtokában van, felelősséget tud vállalni saját életvezetéséért, döntéseiért.
4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlaphoz kötődő, olvasható információk, blog –
bejegyzések, anyagok általánosak, és tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma
egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Felhasználó felelőssége.
5. A Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt Honlap használatával,
illetve a honlapon az egyes regisztrációs felületeken történő adatok beküldésével –
Jelentkezési űrlap kitöltése, regisztrációs, feliratkozási felületeken – (box-ok) – történő
adatbeküldések, e-mail-es egyéb megállapodások) igénybevétele esetén, a kifejezett
hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Felhasználó
és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve
az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik.

A szolgáltatás tartalma:

1. Szolgáltató az 1. pontban rögzített szolgáltatás keretében Felhasználók részére
szolgáltatásokat, különböző módszerek igénybe vételének lehetőségével konzultációkat
biztosít.
2. A szolgáltatások fantázia neve: továbbiakban, elnevezése és rövid meghatározása

Az „Online konzultációk” online formában igényelhető személyes szolgáltatások
a.) A "Lélekerős Vezetés" elnevezésű szolgáltatás – vezetői konzultáció,
megállapodás/igény szerinti témá(k)ban
b.) A "Lélekerős Nő" elnevezésű szolgáltatás – egyéni konzultáció,
megállapodás/igény szerinti témá(k)ban
c.) LélekERnyŐ "lelki kísérő konzultáció" elnevezésű szolgáltatás –un.
lelkigondozói szemléletű konzultáció, mely az ember transzcendens vonásait is
figyelembe vevő mentálhigiénés szolgáltatás
d.) "Lélekerős Programok" elnevezésű szolgáltatás – egy, vagy több résztvevővel,
előre meghirdetett tartalommal, adott kezdő- és záró dátummal.

3. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy díjfizetés ellenében a 2.
pontban felsorolt szolgáltatásokat vehessen igénybe. Fenti szolgáltatások igénybe vétele
esetén Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételére
vonatkozó nyilatkozata díjfizetési kötelezettséget von maga után.
4. A fenti szolgáltatásokat, és a díjak mértékét a Honlap, (az aktuális kampány sales
oldala/csomag ajánlatokban) tartalmazza; egyéni ajánlat kérése esetén a Szolgáltató
vállalja, hogy e-mail-ben megküldi a Felhasználó részére.
A szolgáltatás igénybe vétele:
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele, az alábbiak szerint
történik:

1. A Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon, az egyes szolgáltatásoknál
elhelyezett jelentkezési űrlap kötelező pontjainak kitöltésével, illetve legördülő
menüből kiválasztott szolgáltatáscsomag megjelölésével, a jelentkezem gombra
kattintva, online szolgáltatást vehet igénybe. (amennyiben van aktuális online ajánlat)
2. Ettől eltérő, e-mail-ben, illetve telefonos egyeztetéssel kiegészített módon történő
szolgáltatásigénylést követően is az alábbi ügymenet érvényes:
3. A szolgáltatásigénylést követően a jelentkezésről, a kapcsolatfelvétel menetének
leírásával, továbbá az egyéb tudnivalókkal együtt a Felhasználó, az általa megjelölt e-
mail címre visszaigazolást kap.
4. Ezen visszaigazolás a jelen szerződés megkötését igazolja a Szolgáltató és a
Felhasználó között.

5. Felhasználó továbbá, e-mailben Díjbekérő nyomtatványt kap, az áltata megadott
számlázási adatokkal, és a kiválasztott szolgáltatás díjának, határidejének és
kiegyenlítés módjának feltüntetésével.
6. Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételének megkezdése előtt teljesíti
a díjfizetést, ezt követően kerülhet sor a számla kiállítására, és a szakmai teljesítésre.
7. Az online szolgáltatások a Felhasználó által kiválasztott tartalommal („Lélekerős
Vezető”, „Lélekerős Nő”, valamint a LélekERnyŐ "lelki kísérő konzultáció",
alapesetben video hívás igénybe vételével történik
(az első kapcsolatfelvételt követően, a Szolgáltató vagy a Felhasználó javaslatára, a
megállapodás ezen részének, közös megegyezés alapján történő módosítása alapján,
ettől el lehet térni).
8. A Felhasználó az egyéni szolgáltatásokat előzetes időpont egyeztetést követően
veheti igénybe, mely történhet írásban, vagy szóban, minkét esetben írásban rögzítésre
kerül.
9. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáscsomag kezdő napjai meghatározottak,
azonban ezek közül tud a Felhasználó választani, illetve adott kampányra való
jelentkezéssel ez automatikus. A csomagok szakmai tartalma kötött, így az azokhoz
tartozó konzultációk (kezdő,időközi és záró-konzultációk) meghatározott, azonban
ezen keretek között rugalmasan megválasztható, egyes csomagok esetén számuk
bővíthető. Ezen időpontok rögzítésre kerülnek.
10. A lefoglalt időpontban az e-mail-ben megküldött skype/videotelefon elérhetőségen
a Szolgáltató elérhető, a (Videó) Hívás gomb megnyomásával indítható a konzultáció.
11. Szolgáltatáscsomag esetén a szakmai anyagokat, illetve azok elérhetőségét e-mail-
ben küldi meg a Szolgáltató, a program ütemezése szerint.
12. A szolgáltatáscsomagok kizárólag adott időszakban vehetőek igénybe, mely az
ajánlatban rögzítve van (pl. 40 napos program) továbbá a program Felhasználó általi
megkezdésekor rögzítve van.
12.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag aktív együttműködése esetén
vihető végig a folyamat, és a szakmai standard-ek alapján, az adott szakasz
feldolgozása nélkül, a további szakaszok nem folytathatók.
12.2 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy együttműködése elmaradása, időszakos
megszakadása esetén, a szakasz-zárók, a program előzetesen rögzített idejéig
pótolhatóak a csomag alapárában.
12.3 Továbbá a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a programcsomag
az együttműködése megszakadása esetén is teljesítettnek számít, a Szolgáltató
rendelkezésre állása okán.
12.4 A késedelmes felhasználásból eredő, fel nem használt konzultációs lehetőségek,
szakmai anyagok, az előzetesen rögzített időn túl, pótdíj felszámítása esetén vehetőek

igénybe, ami nem automatikus, írásban szükséges igényelni a program zárásáig,
vagy, az azt követő 5. napig.
12.5 Ezen pótdíjköteles hosszabbítás-igénylés hiányában, a Szolgáltató, a rögzített
időponton túl, nem köteles biztosítani az elmaradt szolgáltatáselemeket a 12.3 pont
alapján.
12.6 A Szolgáltató a hosszabbítás igénylése esetén, az arra az időszakra adott
elfoglaltságai alapján ad pótidőpontokat.
13.1 A konzultációra történő időpont egyeztetésére – továbbá annak lemondására – a
kívánt időpontot megelőző minimum 36 órával van lehetőség.
13.2 Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző kevesebb, mint 24
órán belül kerül sor, Felhasználó a díjat köteles megfizetni abban az esetben is,
amennyiben az online konzultációt nem veszi igénybe.
13.3 Amennyiben a Felhasználó késik a megbeszélt időpontról, a konzultáció záró-
időpontja nem változik automatikusan. Amennyiben a Szolgáltató időbeosztása engedi,
pótdíj felszámítása mellett hosszabbítható.
13.4 Amennyiben valamely okból a Szolgáltató késik a megbeszélt időpontról, köteles
az elmulasztott időtartammal meghosszabbítani a konzultáció idejét, amennyiben ez
nem felel meg a Felhasználó időbeosztásának, akkor a következő időponthoz
kapcsoltan köteles bepótolni.
14. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online konzultáció nem minősül
egészségügyi vagy pszichoterápiás ellátásnak,  továbbá tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltató fizikai, vagy pszichiátriai problémák esetén más szakemberek, orvosi
kezelés/kivizsgálás igénybe vételét javasolja.
15. Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul
veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért
és azok tartalmáért Felhasználó felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem
vállal.

A szolgáltatás ellenértéke:
1. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ASZF A szolgáltatás tartalma
cím 2. pontban rögzített szolgáltatások díjkötelesek, ezek igénybe vétele díjfizetés
ellenében, előzetes időpont/kezdő dátum egyeztetése alapján történik.
2. A fenti szolgáltatásokat, és a díjak mértékét a Honlap (az aktuális kampány sales
oldala/csomag ajánlataiban) tartalmazza;  egyéni ajánlat kérése esetén a Szolgáltató
vállalja, hogy  e-mail-ben megküldi a Felhasználó részére.

3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások díjazása a Szolgáltató
rendelkezésre állása vagy a szolgáltatás biztosítása alapján történik, függetlenül a
szolgáltatás igénybevételétől, illetve eredményétől.

Díjfizetés:
1. A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi módok
igénybe vételével történhet:
– bankszámlára történő befizetéssel, utalással
– készpénzes fizetéssel (Erre a fizetési módra kizárólag a Szolgáltatóval egyeztetett
helyszínen, vagy alapesetben, Debrecenben van lehetőség)

2. A díjbekérés folyamata:
2.1 Felhasználó e-mailben Díjbekérő nyomtatványt kap az áltata megadott számlázási
adatokkal, és a kiválasztott szolgáltatás díjának, határidejének és módjának feltüntetésével.
2.2 Utalás esetén a díjbekérő számát szükséges feltüntetni a megjegyzés rovatban.
2.3 Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételének megkezdése előtt teljesíti a díjfizetést, ezt
követően kerülhet sor a számla kiállítására, és a szakmai teljesítésre.
2.4 A teljesítés időpontja a Díjbekérőn szereplő díj értékének jóváírása a Szolgáltató
bankszámláján, vagy az előre egyeztetett készpénzes fizetés esetén, legkésőbb a szolgáltatás
igénybevételének napja.
3. A Felhasználó köteles valós, és minden szükséges adatot megadni a számla kiállításához.
4. A Felhasználónak lehetősége van a Díjbekérő megérkezését követően, az esetlegesen
tévesen szereplő adatok Szolgáltató általi módosításának igénylésére, a szükséges változtatás
írásbeli, és egyértelműen beazonosítható jelezése esetén, a számla kiállításáig.
5. A Szolgáltató a számlát alapesetben a számlázóprogramon keresztüli értesítőlevelében,
vagy közvetlen e-mailben, vagy ennek hiányában, az ügyfél kérésre személyesen, illetve
egyszerű levélben, postai úton juttatja el a Felhasználónak.
6. A Szolgáltató pótdíjat számíthat fel abban az esetben, ha a számlázás speciális, idő-vagy
költségráfordítást igényel, (pl. külföldön élő Felhasználók esetében) ezt jelzi a Felhasználó
felé.

Az elállás/felmondás

A Felhasználó jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől
indokolás nélkül elállni. A Felhasználó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát –  a jelen
Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltésével – írásban
köteles eljuttatni a Szolgáltató székhelyére.

Hírlevél:
1. Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén, (azaz Honlapon elhelyezett valamely,
vagy több regisztrációs boksz kitöltésével, és az „Adatok beküldése” gombra
kattintással) a Szolgáltató megkeresheti Őt a közvetlen üzletszerzés módszerével,
számára hírleveleket, szakmai anyagokat küldhet, illetve amelyben a Szolgáltató
ajándékairól, promócióiról, aktuális híreiről, eseményeiről adhat tájékoztatást.
2. A hírleveleket Szolgáltató a ListaMester szoftvere segítségével továbbíthatja,
amelynek megfelelően a hírlevelet kérő Felhasználó vonatkozó adatait a fenti
szolgáltató rendszere tárolja és kezeli, ezen tevékenységre fenti szolgáltató
adatkezelési és egyéb szabályai, rendelkezései irányadóak.
3. A Felhasználó ezen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása:
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. április 15. napján lép hatályba, és
visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és
hatályos.
2. Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan
megváltoztatni azzal, hogy a módosítást annak hatályba lépését megelőző 15 nappal a
honlapján közzéteszi.

Egyéb rendelkezések:
1. A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a honlapon található valamennyi illusztráció, a teljes
design, arculatterv és szakmai anyagok, blog – bejegyzések a szellemi tulajdonhoz fűződő jog
a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem terjeszthetőek,
nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos
engedélye hiányában.
2. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezés utóbb
érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az
érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Debrecen, 2017. április 1.
Az Általános Szerződési Feltételek 2019/1. számú módosítása: Debrecen, 2019. január 23.
A szolgáltatás tartalma, 2. pontban, és A szolgáltatás igénybevétel 7. pontjában, az aktuális
szolgáltatások elnevezésében.
Az Általános Szerződési Feltételek 2020/1. számú módosítása:
A szolgáltatás tartalma, 2. pontban, és A szolgáltatás igénybevétel 7. pontjában, az aktuális
szolgáltatások elnevezésében.
Debrecen, 2020. január 31.